GDPR - Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu -

podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) spravují Vaše osobní údaje na webu www.zpokojedopokoje.cz jednatelé Z pokoje do pokoje - Spojené hlavy, z. s. . Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je správce:

Zuzana Kuberová

Praha - Nusle, K podjezdu 1445/5, PSČ 140 00

email: zpokojedopokoje@gmail.com


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší registrace.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro efektivní fungování registru.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je fungování registru psích dobrovolných dárců krve. Účelem zpracování osobních údajů je efektivita databáze, aby údaje v ní byly relevantní, a mohly tak pomoci případným žadatelům. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro její úspěšné fungování, bez poskytnutí osobních údajů není možné, aby plnila svůj účel. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu), či po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu (nejdéle po dobu 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
– právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, 
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Přihlášením se na náš web a vyplněním registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.